Kategorier
Storlek L

Studier efter Sfi

Sfipodden intervjuar Gunilla, studievägledare på Centrum Vux, och Dana, en före detta sfi-elev som studerar svenska som andraspråk nuförtiden. De berättar om hur och vad man kan studera vidare efter Sfi.

Pdf-filen kan du ladda ner här: Studier efter Sfi

Share Button

90 svar på ”Studier efter Sfi”

för det första firstly
då jag kom hem var dörren stängd (when I came home, the door was closed conj.
då var jag 15 år (I was 15 years old then) adv at that time
då och då (”ibland”) (now and then (”occasionally”)) adv
då är det bäst att du går (you’d better go, then) then adv.

anledningen till

anxiety [æŋˈzaɪəti] oro
orolig
flera personer dog av viruset

evenemang occasion event

ha sällskap med //company

klar med

socialstyrelsen

isolera sig i 14 dagar

Bor man i Haninge då är det här i Haninge… = Om man bor i Haninge då är det här i
Haninge…
Bor man i Huddinge så blir det Huddinge kommun. = Om man bor i Huddinge så blir det
Huddinge kommun.
Ibland lämnar man ute “om”, oftare när det handlar om talspråk, och börjar direkt med
verbet så att det blir en bisats utan bisatsinledare. Andra exempel:
Vill man lära sig svenska så måste man öva mycket.
Regnar det så stannar vi hemma

oväder betyder dåligt väder, eller storm på engelska

lite mer individuell information som är anpassad till precis den där personen.

anpassa en produkt till konsumentens behov (bring a product into line with consumer needs),
anpassa sig till ett liv i Sverige (adapt to a life in Sweden)

chiefly adverb, (Swedish) först och främst, framför allt

Jag ska gå till jobbet, men jag vill inte.
= Jag ska gå till jobbet. Jag vill dock inte.

Hej!jag heter kobra.Jag studerar nu 3D1 på sfi.Efter jag klara med på sfi jag skulle vilja börjar jobb.Men

Jag vill försätta studera efter SFI på grundläggande och jag vill ta reda på den från studievägledare .De ska rekommendera mig vilken spår leder till bra jobb på framtiden som passar mig.

Efter SFI vill jag ta ett bra utbildning. Jag ska kontakta med min handläggare på arbetsförmedlingen.

Hej !
Evter SFI vill jag söka jobb i anaan stad och försätta studera med CVL som destans.
Mvh
Laith

efter ISF jag ska träffas min studievägledare och göra ett bra plane för mig.
man kan börja utbildning eller försatt på CVL.

صصثصصصصثصصثصثثثصثثثثصثثثصصثثصصثصصصثصثصثثثصصصثثصصصثصصصصثثثصصصصثثثثثثصصثصصثثثثثصثصصصصثصصثثثصصصصصثثصثصثثثصصصثثثصصثصثصصصثثصصصصصصصصصثثصثصصصصثصثصصصصثصصصصصصصثثصثصصثثثصثصثصثصثثثصصثصصثصثصثصصثصثصصصصصصثصصصثثصثصصصصثصثثثثثثصصصصصثصثثثصصصصثثصصثثصثصثصصثثثصصصصصثثصصصصثصثثثصثثصصصصصثثبثصصصصصثصصصثصصصصصثصصثثصصثصثصصصصثثثثصصصثصثثصثثصصصصصصثثثثصثصثصصصثثثصثصثثثصثصصصصصصصصصصثصثثثصثثثصصصصثثصصصصصثثصصصثثثصصثصصصثثصصثصصصثصصصصصصثصثصصثثثصثثصصثصثصصثصثقثصصثثصصصثثصصثثثثصثثصثصصثصصثصصثصثصصثثصصصصثثصصصصصثصصثصصصصثصصصثثصثصثثصثثصصصصصصثصصصصصصثثصصثصصثصقثصثثصصثصثثثصصصصصصصثصثصثثصثصصصصصصصثصصصصصثصثثثصصصصصثصصصثصصصصثصصثصصصصثصصصصصثصصصثصصصثثثثثصثثصصصثصصثثثثثصثصصثثصصثصثثثصصثصصثصصثصثثصصصثثثصثثصصثصثصبصصصصصصصصثصصثصصثثثصصثصصثصصصثصصصصصثثصصثصصصصثصثصثثصصثصصصصثثثثثثثثصصثصصصثثثثثصصصثثصصصصصصصصثصثصصصصثصصثثثصصثصصثثثثصصصصثصثصصصثصصصصصصثصصصثصصصصصصصصصصثصصثثصصصصصصصصثصصثصصثثصثثثصثصصثثصصصصثثصصصصصصثثثصصصصصصثصثصثثصثصثصثصصثصصصثصصثصثصثثثثصصصصصصثصصصثصثصصصثثثصصصثثصثثصصصصثصثصصصثصصصصثصصصثثصثثصثثصثثثثصصثثثثصثثثصثصثصصصثصصصصصصصثثثصصصصثثصصصثصصثصصصثصصصصصثثصصصصثصصصثثصصثصثصثثصصثصصصصثثثصصصثثثثصثثصصصصثصثثثثثصثصصصثصصصصصصثصصثثصثصصصثصصصصثصثثصصثصصصصصصصصثصثصصصصثثصصصثصصصصصصثصثصصصصصصصثثصثصصثصصصصصصصصصصصصصصصصصصثصثصثثصصصصصصصصصصصصصصصصقصصصصثصصثثثصصصصصثصصثصثصثثصصصصصصثصصصصثثصصثصثثثصصصصثصثصثثصثصصصصثثثصصثثثصثصزصصصصصصصصثصصثثصصصصثصصصصصثثثثصصصصصثصصصثصصصصثثصصثصصصصصثصصصثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثصصبصصصصصصثصصثصصصصصصثصصصصصصصصصصصصصثصصصصصصثصصصصصصصصثصصصصصصصصصثصصثصصصصثصثثثصثصصصصصصصثصصصصصصثصصصصثصصصصصصصثصصصصصصصثصصثصصصصصصصصصصصصثثصصصثصصصثصصثصصصصصصصصصصصصصصبصصثثثثصصصصصصصصثصصصصثصصصصصصثصصصصصصصصصصصصصصصثثصصصصثصثصصصصصصصصثصصصصصصثصصثصثثصصصثصصصصصصصصصصثصصثثصصثصصصصصصصثصصصصصصثصثثثصصصصصثثصثثثصثصصصصصصصصصصصصصصصصثصثصثصصصصصصصصصصصصثثصصصصثثصصصصصصصصصثصصصصصصصثصثصثصصصصثثثصصصصصصصصصصصثصصصصصصصصصصصثصصصصصصصصصصصصثصثصصصصصصصصصثصثصثصصصصثصصصصصصصثثصصصصصصثصصثصصثصثصزصصصصصصصثصصثصصصثصثصثصصصثصصصثصصصصصثصصصصثصصصصصصصزصصصصثثصصصصصصصصصثصصصصثصثصثصثصصصصصثصصصثثصصثثصصصثصصصصصصصصصصصصصصثصصثصصصصصصصصصصثصثقصثصثثصصثصثصثصصثثصثصثثصصصثصصصصثصصصبصصصثثصصصصصثصصصصصصصصصصصثصثصصصصصثصصثثصثثصصثصصثصصصصصصصثثصصصثصصصثصصصصثثصصصصصصصصصصصصثصصصصصصصثصصثصصصصصثصصصصصصثصصثصصصصثصصصصثصصصصثثثثصصصثصثصصثصصصصصصثثثثصصصصصصصصصصصصصصصثثصصثصثصثثصصثثصصثثثصثصثصصصصصصصصصثصصصصصصصصثصصقصصثصصصثصصصصصصصصصصثصصصصصصصصصصصصثصصصصثصثصصثصصثصصصصصصثصثثثصثصصصصصثصصصصثثصصصثصصصصصصصصصصثصصصثصثصثصصصصصثصصصثصصثصصثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثصصثصصثصصصثصصصصثصصصصصصصثصصصثصصثصصصصصثصثثصصصصثثصثثثصصثثثصصصصثثصصصصصزصصثصصثصصصصثصصثصصصصصصصصصصثصثصصصصصثصصثصصثصصصصثصصصزصزثصثصصصصصصصثصثصصثصصصصصصثصصصصقثثصصصزثثقثثصصصصصصثصصصثصصثثصصصثصصصثثصثثصصثثثصثصثصصصثصثصصثصصصصصصصصثصصصثصصصصصصصثثصثثصصصصثصثثثثصصصصصثثصصصثثصثصصصصصثثثصثصصصصصصصثصصصصصصصثصصصثصصصثصصصثصثصصثصثصصصصصصصصصصصثصصصصصصصصثصصصصصصصصثصثصصصصصثصصثصصصثصصصصصصصصصصصصبصصثصثصصثصصثصصصصصثصصصصثثقصصصصثصصصصصصثصصثصصثثثثصصصصصصصصصصثصصصثثصثصثثصصثصصصثصصصثثصصصصصصصثصثصصصصثصثثصثصثثصصصصصثصصصثثصصصصصصصصثصثققثثصصثثصثصثصصصثثثثصثصصثثصصصثصصصثصصصصصصصصثصصصصصصثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثثصثثصصصصصصصصصصثصصثصصثصصصثصصصثثصثصثصصصصصصثصصصصصصصصثصصثصصصصصثصثصصصصثثصثثصصصثثصصصصصثصثصصصصصصصصثصصصثثصصصصصثصثصثصثصصصصصصصصصصثصصثصصصثثثصصصصثصصثثصصصثصصثثصثصصصصصثصثصثثثصصصصصثصصصصثصصصصصصثصثثصصصصثصصصصصصصثثصصثصصصصصصصثصصصثصصصصصثثثثصصثصصصصصثصصثصثثثثثصصثصثثثصصثصصصصصصصصصصثثصصصثصصثصزصصصصصصصثصصثصصصثصصثصثثصصصثصثثصصصصصصصثصصصصثصصصصصصصثصثثصثصصصصثثثصصثصثثثصصصصصصصصصثصثصصثصصصصصثصثصصصصصثصصثزصصصثصصصصثصصصصثثثصثصصثصصثصصثثصصصصثثصثصقصصثصصصثصصصصصصصثصصصثصثثصصصصثثصثصثثصثصصثصصصصصصثثصثصصثصصثصصصثثصصصثصثثصصصصثصصصصصثصثصصثثصصصصصثصصصصصصثصثصثصصصصصصصصصصثثصثصصثصثصثصثثثثصصثصصصصصثصصصصصثثثصصصصصثثثصصصصصثثصثصثصصثثصثثصصصثصصصصصصثثصصثصصصصصثصثصصصصثصثصصصصصصصصثثصصصصصصثصثصصصثثصصصصثصصصصثثثثثصصصصثصصثثصصصثثثصصثصصثصقثثصثصثصصصثصثصصصثصثصصثصصثصصصصصصثصصصثصصصثصثصثصثصصصصصصثصصصصثصصثثصصصصصثقصققثثصثصصصثصصصصصصثثصثصثصصصصصصصصثثثثصثصصثثصصثصصصصصصصصصصصصصصصثثصثثصصثصثصصصصثصثصصصصثثصصثصصصصصصصصثثصصثثصصصصثثثصثثثصثثصثصثثثصصثثصثصصصصصصصثصصصصصصثصصصصثصثصثصصصصصصصصصثصصصصصثصثثثثصصثصثثثصصثصصصثثصثصثصصصثثصصصصصصصصصصثثثصصثصصثصصصثصثصصصصصصثصصصصثصصصصصثثصصصصثثصصصثصثثصصثزصثصصثصثثثصثصثصصصثصصثصصثصصصصصصصصصثصثصثصصصصصثصصصثصصصصصثثصصصثصصصصصصثصثصصصصصصصصصصثصصثصصثصصصثصصصصصثصثثصصثصثصصصصصصصصصصصثصثصصصثصصثصصصصصصثثصثصصصصصصثثصصثثصثصصصصصصثصصثصصصثصثصصصصثصصصصصصثثثصصصثصصثصصصصثصثصصصصصصصصصصثصصصصصصصصصصصثصصصصثثصصثصصصصصصصصصصصصصصصثثصثصثثصثصثصثصصصصصصثثصصصصصصثصصصثصصصصصصصصصصصصصثثصصصصصثصصصصصثصثصصصصصصصصصصصصثصثصصصصصصصثصصصثصصصصصصصثصصصصصصصصصصصصصثصصصصصصصصصصصثثثثصثصصصصبصصصصصصصصصصصصصصثصثصصصصصصصصبقبقققصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثصصثصصصثصصصثثصصصصصصصثصصصصصصصصصصثصصصصصصصثصثصصصصصصثصصثصصصصصصصصصصصصصثثصصصصصصصصصصصصصثثصصثصثثصثصصثصصثصثصصثصصصصصثثصثصصصصصصثثصصصصصثصصصثصصثصصثصثصصصثثصصصصصصصثصصصثثصصصصصصثصصصصصصصصصصصصصصثثثصثثثصصثقصصصثصصصصصصثصثثصصصصصصصصصصصثصصصثصثثصصصصصصصصصصصصصصصصثصصصثصصصصثثثصصصصثصصصصصثصصصصصصثصصصصثصصصصصصصصصصصصثثصصصصصصثصصصصثصثثصثصثصثصثصثصصثصصقصصصثصصصثصصصصثصصصصصصثصصصصصثثصصصثثثصصصصصصصصصثصثصصصصصصثصصصثصصصصثصصثصصصصصصصثصثصصصصصصثصززصصصثصصصصصثثصصصصثصثصصصصثصثثصصثصصصصصثصصصثصصصصثصصثصصصثصصثثصصصزصصصصصصثصصصثصصصثثصصصصصثصصصصصصصصثثصصثصصثثثصصصثصثصصثصصثصصصصصصثصصصثثصصصصصثصصصصصثصصصثثصصثثصصصصصصثصصثثصصصصصصصصصصثصثثثصصصصصصثثصصصصثصصصصثصصص

Berhan

Hej!
Efter sfi vill jag ta en utbildning Ellen som är jag har yrke första arbetar i framtiden.

Efter SFI vill jag studera och försätta SAS. Sen vill jag ta en utbildning och försätta arbetat.

Hej jag heter Raziyeh.Först hoppas jag klarar SFI tidig.Efter SFI börjar jag en utbildning och skaffa arbeta i ett företag.

hej! jag heter Razia .jag har varit i Sverige sex månader . det är viktigt att jag läsa mig svenska . jag studera c3 fram 3 månader.

Hi min kompis.
Jag heter ibrahim.
Jag söker om kompis för att studera med varandra ,brata och läsa .
Jag studerar på SF kurs D i täpy .
Om du intresed .vi kan hjälpa varandra.
MVH

Hej 3/4/ 2020
Jag heter Hashem Mohamad

På SFI studera jag kurs D.
Jag har en fråga.
Jag vill ta en utbildning som äldre boende. Vilket krav av behöver den utbildningen

Tack så mycket

Zaynab.
21 April 2020
Hej! Men framtiden efter sfi tänka jag jobba på äldre boende. Jag gillar laga mat och baka kaka

Hej !
Efter sfi ska jag ta en utbildning lästbil om när jag fik körkort sedan jobbar jag.

Jag pratade med studervägre att jag ska studera ITi Komvux hon sa du måste klara grund .Så nu jag är på kusr D just nu kan man studera bara programmera IT inte mer . Har ni nan rekommendera till mig?

Efter SFI vill jag studera och försätta SAS. Sen vill jag ta en utbildning lastbilschaufför.

Hej ! Efter sfi vill jag studera och försätta till SAS. Sen vill jag utbilda mig till sjukköterska eller matematik lärare.

hej! jag heter Razia jag kommer från pakistan. nu studerar på SfI kurs 3c. imorgon jag har nationella prov.jag hoppas att jag klart SFI snart. Efter SFI vill jag jobba . tack för information.

soulaiman skriver.
Hej!
Jag heter Soulaiman jag från Syrien. nu studera på SFI kurs D. Jag studera på kompi 2 . Jag börjar studera på morgonen kl 8.30.
Jag gjorde praktisk på Erikshjälpen och samhall.
Jag hoppas att jag klart SFI snart. Jag vill jobba Efter SFI
MVH.

Hej. Det jag Ali . Jag studera i kurs D i SFI .
Efter SFI vill jag studera mycket och försöker fortsätta mina studier vid ditt universitet.

Hej!
Jag heter Wafaa jag kommer från Syrien .
Efter sluter SFI jag vill göra en utbildning bussförrare.

Hej!
Nu bor jag i Sverige och går på SFI kurs 2D och engelska kurs 5 i skolan som heter Himlaskolan i Alafors. Sedan vill jag börja jobba igen på IT assistent.

Hälsningar,
Gamil

hej
jag heter Neha,jag
vilja till lära sig svenska och jag är tittar kort termin human resourses kurs, faktiskt jag vilja till do HR jobb, för HR jobb svenska och kort termin kurs är förmånstagare

tack

Efter SFI ska jag studera grund sen studerar eleven assistent eftersom jag jobbade som mätte lärare i mitt hemland. Dessutom tänker jag att söka på ett bra jobb chans men allt detta behöver att jag är bra på svenska så jag måste studera mer för att lära mig snabbt.

Hej !
Jag heter Basma efter SFI ska jag fortsätta Plugga svenska som andra språk grund nivå , SVA1,2,3 OSV . Kommer tar hjälp av studievägledare om vilken utbildning ska utbilda mig . Jag måste tänker innan välja utbildning kommer jag hitta ett jobb efter vilken avdelningen som salmas eller behöver Samhället på framtid . Det är första målet att lära bra svenska och kunna språket det hjälper mycket att kommunicera med folka och delta i Samhälle .

Hej!
Jag heter Desire Kato. Jag kommer från Kongo och just nu studerar jag på SFI kurs 3D. Efter SFI vill jag fortsätta att studera på Komvux grund.

Hälsningar Desire

Jag tittar på videos men jag förstår verkligen inte.
Kan du ordna ett lägre program för mig ?? Snälla du ??

Nästa vecka har jag prov i kurs D, jag ska studera vidare om jag ska klara provet. Jag har gått till studievägledare och hon hjälpte mig jättemycket. Så jag recommendera till alla elever att gå till en studievägledare före att klara kurs D.

Mitt namn är Grace. Jag skulle vilja avsluta min SFI för att få utbildningen för hemtjänst.

It seems SFIpodd have been paused because of COVID19. Hope teachers of CentrumVux will resume SFIpodd soon. Jag ser fram emot att lyssna på nya avsnitter av SFIpodd snart. Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 visitors online now
5 guests, 10 bots, 0 members